Vedtægter for Solens Børn

 

§1

Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Solens Børn. Solens Børn blev oprettet i 2002. Foreningen er landsdækkende med hjemsted i Københavns Kommune.

 

§2

Formål:

Solens børn støtter fattige og udsatte børn/unge af overvejende indiansk oprindelse i Cusco, Peru. Der samarbejdes med lokale myndigheder, virksomheder, institutioner og enkeltpersoner.

 

Vi støtter:

·         Inti Runakunaq Wasin, kreativt værested, oprettet i 1999

·         Unge i at gennemføre uddannelse og/eller kurser

·         Uddannelsesvirksomhed: herunder bæredygtig og pædagogisk udvikling i børnehaver, skoler samt hjem for udviklingshæmmede inspireret af Rudolf Steiner pædagogik

·         Kapacitetsudvikling og kvarterløft i og omkring Cusco

·         Bæredygtig udvikling i landsbysamfundet Chillcachaca i regionen la Convención

·         Andre lignende innovative projekter og initiativer efter bestyrelsens beslutning

 

§3

Medlemskab:

Som medlemmer af foreningen kan optages personer, selskaber, institutioner og foreninger.

Medlemskabet er personligt. Hvert medlem/institution/forening har således én stemme på generalforsamlingen.

 

§4

Bestyrelsen:

 

Stk. 1

Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 9 medlemmer. Nye medlemmer af bestyrelsen foreslås af medlemmerne, godkendes af bestyrelsen, præsenteres ved udsendelse af dagsorden og vælges på generalforsamlingen.

De 2 længst siddende bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

 

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen tilslutter sig, evt. pr. mail (fx ved sygdom eller andet fravær). Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved bestyrelsesmøder udarbejdes en dagsorden og der skrives referat.

Beslutninger om indgåelse af lejekontrakter, køb og salg af fast ejendom – samt låneoptagelse kræver tilslutning af mindst ¾ af bestyrelsens medlemmer.

 

Stk. 3

Kassereren har fuldmagt til foreningens bankkonto.

Såfremt kassereren ikke har mulighed for at varetage sit hverv, kan der gives fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.

Ved udbetaling over kr. 10.000 er pågældende forpligtet til at orientere den øvrige bestyrelse via mail.

 

§5

Årsregnskab:

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens regler. Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet er revideret 3 uger før generalforsamlingen, hvor det ligeledes er tilgængeligt på hjemmesiden www.solensboern.dk

 

§6

Generalforsamling:

 

Stk. 1

Ordinær generalforsamling  afholdes hvert år inden 1. Juni med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent og referent

2.   Bestyrelsens beretning

3.   Forelæggelse af årsregnskab og fastsættelse af kontingent

4.   Indkomne forslag

5.   Valg til bestyrelsen

6.   Valg af revisor

7.   Eventuelt

 

Stk. 2

Medlemmer indkaldes skriftligt (brev/mail) til generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel.

Dagsorden og årsregnskab medfølger.

Ved opstilling af nye bestyrelsesmedlemmer medsendes præsentation af disse.

 

Stk. 3

Forslag , som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før.

 

Stk. 4

Deltagelse i generalforsamlingen er kun mulig ved personligt fremmøde. Der tilkommer hvert medlem én stemme.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal.

Vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning forudsætter tilslutning fra mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

 

§7

Ekstraordinær generalforsamling:

Afholdes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/10 af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden.

 

§8

Økonomi:

Solens Børn skaffer primært økonomiske midler via medlemskontingenter, donationer, fonde, arrangementer samt via markedssalg af kunsthåndværk og strik produceret i Peru.

 

§9

Tegningsforhold:

Foreningen forpligtes i almindelige forretningsanliggender af formand og et bestyrelsesmedlem i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

§10

Forenings opløsning:

Ved foreningens opløsning overgives indsamlede midler og foreningens formue til en af bestyrelsen godkendt humanitær hjælpeorganisation med hjemsted i Danmark eller i Peru.

 

København, den 15. April 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opdateret YMD: 130430